Prawo cywilne

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego to jedna z instytucji prawa cywilnego, która uległa nowelizacji w 2023 roku. Złożenie tego oświadczenia każdorazowo wymaga uzyskania zgody sądu opiekuńczego. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym zarówno uzyskanie zgody jaki i samo złożenie oświadczenia musiało nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział […]

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Read More »

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe Podmiotowe środki dowodowe składane są w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W

Podmiotowe środki dowodowe Read More »

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców oraz wysokość udziałów Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców raz wysokość udziałów określone została w art. 931 – 940 kodeksu cywilnego.  Kategoria I oraz II – dzieci, małżonek oraz rodzice W kategorii pierwszej znajdują się dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być

Dziedziczenie ustawowe Read More »

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach”

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem. Pomimo że zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw.

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli klika słów o „sygnalistach” Read More »

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów O ile wysoka temperatura i słoneczna pogoda oczekiwana jest podczas planowanego urlopu, szczególnie w okresie wakacyjnym, to praca wykonywana w ww. warunkach jest uciążliwa. Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie nie tylko przyznają pracodawcy określone uprawnienia, ale także nakładają na niego obowiązki związane z łagodzeniem

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów Read More »

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa – art. 1059 kc Dziedziczenie ustawowe spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1ha, uzależnione jest od daty śmierci spadkodawcy. W art. 1059 kc uregulowane zostało dziedziczenie ustawowe gospodarstwa. Zgodnie z tą regulacją spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: stale pracują

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego Read More »

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139(1) § 1 kpc Przewidziana w art. 1391 § 1 kodeksu postępowania cywilnego instytucja doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika wprowadzona została nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 roku. W uzasadnieniu

Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika – czyli słów kilka o art. 139 (1) § 1 kpc Read More »

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm zawieszający bieg terminu przedawnienia.

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm przerywający bieg terminu przedawnienia. W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzi w życie istotna zmiana dotycząca zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 123 pkt 1 i 3 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm zawieszający bieg terminu przedawnienia. Read More »

× Jestem na Whatsapp