Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm zawieszający bieg terminu przedawnienia.

Zawezwanie do próby ugodowej jako mechanizm przerywający bieg terminu przedawnienia.

W dniu 30 czerwca 2022 roku wchodzi w życie istotna zmiana dotycząca zawieszenia biegu terminu przedawnienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 123 pkt 1 i 3 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. Oznacza to, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, a po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia biegnie od nowa.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 02 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz. 2459) wprost zaliczają zawezwanie do próby ugodowej oraz prowadzenie mediacji jako mechanizmy prawne skutkujące zawieszeniem bieg terminu przedawnienia (art. 121 pkt 5 oraz 6 zmienionej ustawy). Oznacza to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

Przepisy intertemporalne określone w art. 8 ustawy zmieniającej wskazują, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

× Jestem na Whatsapp