Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziej-Matuzik - Polityka Prywatności

I. Informacje podstawowe:

1.    Administratorem
danych osobowych jest Anna Kołodziej – Matuzik prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziej – Matuzik,
os. Oświecenia 39/60, 31- 636 Kraków, NIP: 6861672313,  REGON: 383999308.

2.   Z administratorem
danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: radca.kolodziejanna@gmail.com.

3.   Polityka
prywatności administratora zawiera informacje dotyczące:

1)    przetwarzania
danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony
internetowej www.kolodziejmatuzik-radcaprawny.pl,
zwanej w dalszej części „Stroną”;

2)   przetwarzania
danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu
Facebook na fanpage’u Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kołodziej – Matuzik;

3)   przetwarzania
danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej;

2.   W polityce
zawarte są także wszystkie informacje, które osoby, których dane
dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.
1), zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”.

3.   Polityka
prywatności administratora zawiera informacje o przetwarzaniu danych
pozyskiwanych przez Stronę, w tym stosowania plików cookies lub
innych podobnych technologii oraz o przetwarzaniu danych w związku
z fanpage’em na portalu społecznościowym Facebook.

II.
Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych.

STRONA INTERNETOWA:

1.    W celu
realizacji usługi Strony Administrator przetwarza: informacje dotyczące
urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług:
adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub
innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki
internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności
na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

2.   Informacje
te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników,
lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane
osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną
ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3.   Dane
te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celu realizacji usługi Strony oraz zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie
określonych plików cookies lub innych podobnych technologii,
wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Dane
są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania
przez użytkownika ze Strony.

4.   W celu
rozpatrywania reklamacji administrator przetwarza dane osobowe użytkowników
składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, treść
reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje
pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia
zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji administrator
może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko
użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług,
pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje
o urządzeniach.

5.   Dane
te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu realizacji usług i są przetwarzane przez czas
niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż
przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony
przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie
z informacją zawartą poniżej.

6.   W przypadku
podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia
postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub
dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń
przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów,
obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator
może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu
zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu
przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika określonego w
przepisach powszechnie obowiązujących.

7.    Jeżeli
dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych
użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu
użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa
organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

8.   Dane
te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania
reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym
interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń
względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas
celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 

Działania marketingowe i PR administratora

 

Na Stronie administrator może zamieszczać
informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie
tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora
polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami
oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest
zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw
i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści
podobnej zawartości, a czasem nawet tego nie oczekują lub jest
to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

Pliki cookies

Strona
internetowa korzysta z plików cookies własnych
oraz plików cookies podmiotów trzecich.

FANPAGE NA FACEBOOKU:

1.    Administrator
przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia
im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

1)   polubieniu
fanpage’a,

2)  aktywności
na fanpage’u,

3)  treści
komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

2.   Dane
te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu realizacji usług.

3.   W celu
umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator
przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem
za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności
imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść
korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane
przez administratora w innych miejscach niż Facebook.

4.   Dane
są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników,
polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami
a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw
i wolności użytkowników.

5.   Treść
korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane
przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika
oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy
w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony
przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie
są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym
administrator nie będzie mógł już dłużej zrealizować dostępu do tych
danych.

6.   W przypadku
podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia
postanowień polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub
dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń
przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów,
obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator
może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu
zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu
przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika określonego w
przepisach powszechnie obowiązujących.

7.    Jeżeli
dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych
użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu
użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa
organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

8.   Dane
te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania
reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich
roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora
będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (E-MAIL):

1.    Administrator
przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach
korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji,
w celu:

1)    umożliwienia
kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu
z adresatami;

2)   dokumentowania
ustaleń dokonywanych z pacjentami, klientami, kontrahentami, innymi
osobami;

3)   przyjmowania
pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;

4)   przyjmowania
wszelkiej dokumentacji;

5)   ochrony
przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2.   Korespondencja
przechowywana jest prze okres rok, chyba że wiadomości zawierają treść
istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas
wybrane wiadomości będą przechowywanie do upływu terminu przedawnienia
roszczeń określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.

3.   Podstawą
prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

1)    prawnie
uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości
elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji
incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego
z administratorem;

2)   niezbędność
do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami, kontrahentami (art. 6 ust.
1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu
realizacji umowy;

3)   dobrowolnie
wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane
szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej
korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest
to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania
przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć
w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu
na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;

4)   dobrowolnie
wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca
wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. marki administratora, jego
usług lub produktów, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane
przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę
na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych
na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia
odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania
przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania
o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie
z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi
na zadane pytanie;

5)   prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub
obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1
lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych użytkowników:

1.    Administrator
ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym
na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu
i obsługi Strony, usługi IT, obsługi poczty elektronicznej, obsługi
marketingowej i PR, usług doradczych i prawnych, obsługi wideokonferencji.

2.   W zakresie
fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje
o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści
komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników
są jawne. Natomiast pozostałych informacji administrator nie ujawnia
innym podmiotom.

IV. Przesyłanie danych osobowych
do państw trzecich:

Dane osobowe nie będą przetwarzane
w państwach trzecich. W przypadku przekazania danych osobowych
do państw trzecich, nastąpi to z zachowaniem określonych środków
(tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art.
44 i nast. RODO).

V. Prawa osób, których dane osobowe
dotyczą:

1.    Każda
osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

1)    informacji
o przetwarzaniu danych – 
administrator przekazuje osobie
zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach,
którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych
osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);

2)   uzyskania
kopii danych – 
administrator przekazuje osobie
zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;

3)   sprostowania
danych – 
administrator usuwa na żądanie ewentualne
niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je,
jeśli nie są kompletne;

4)   usunięcia
danych – 
administrator na żądanie usuwa
albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest
już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;

5)   ograniczenia
przetwarzania danych – 
administrator na żądanie
zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem
operacji, na które osoba, które dane są przetwarzane wyraziła zgodę
–oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okres przechowywania danych
osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;

6)   przenoszenia
danych 
– w zakresie, w jakim dane osobowe
są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator
na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę,
której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych
osobowych przez komputer;

7)   sprzeciwu
(w tym w celach marketingowych) – 
osoba,
której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie
sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

8)   wycofania
zgody – 
w każdym momencie i bez podawania
przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem
zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje
zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych
w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2.   Aby
skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą,
powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe
z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.

3.   Osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1)    listownie:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)   przez elektroniczną
skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3)   telefonicznie:
(22) 531 03 00.

VI. Zmiana polityki prywatności:

1.    Polityka
prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi
potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej
informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji
o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną
poinformowani na Stronie oraz fanpage’u.

2.   Niniejsza
polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie
internetowej.

× Jestem na Whatsapp