Prawo zamówień publicznych

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO zostały enumeratywnie wymienione w art. 513 ustawy p.z.p. Omówmy szczegółowo każdą z nich.  Niezgodna z przepisami czynność Zamawiającego Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy p.z.p. odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, […]

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Read More »

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO określona została w art. 505 ust. 1 ustawy p.z.p. Obejmuje wykonawcę, uczestnika konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Read More »

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór oferty w postępowaniu Wybór oferty w postępowaniu dokonywany jest przez Zamawiającego  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. Opis kryteriów oceny ofert Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Kryteria oceny

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Odrzucenie oferty w postępowaniu

Odrzucenie oferty w postępowaniu Odrzucenie oferty w postępowaniu uregulowane jest w art. 226 ustawy p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po terminie składania ofert; została złożona przez wykonawcę: podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1

Odrzucenie oferty w postępowaniu Read More »

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają ocenie przez Zamawiającego.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe Podmiotowe środki dowodowe składane są w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W

Podmiotowe środki dowodowe Read More »

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca     Zgodnie z regulacją art. 61 ustawy p.z.p. komunikacja na linii zamawiający – wykonawca, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zamieszcza w

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca Read More »

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych W dniu 10 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185), dalej „ustawa

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych Read More »

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu regulacje dotyczące tzw. klauzul abuzywnych określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.). Określony w art. 433 ustawy katalog niedozwolonych postanowień umownych jest realizacją

Klauzule niedozwolone w umowach zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP z zamówień publicznych udzielonych w 2022 roku podlega dwóm reżimom prawnym. Dla przypomnienia – do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przez dniem 01 stycznia 2021r. zamawiający zobowiązani byli stosować przepisy dotychczasowe. Natomiast postępowania wszczęte po dniu 01 stycznia 2021r. podlegały już w

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP Read More »

× Jestem na Whatsapp