Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP

Roczne sprawozdanie do Prezesa UZP z zamówień publicznych udzielonych w 2022 roku podlega dwóm reżimom prawnym. Dla przypomnienia – do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przez dniem 01 stycznia 2021r. zamawiający zobowiązani byli stosować przepisy dotychczasowe. Natomiast postępowania wszczęte po dniu 01 stycznia 2021r. podlegały już w całości przepisom nowej ustawy.

Zgodnie z art. 82 nowej ustawy, roczne sprawozdanie zamawiający przekazuje do dnia 01 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zakres informacji, które obowiązkowo zawiera roczne sprawozdanie finansowe do Prezesa UZP,  określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybun jego korygowana (Dz. U. z 2021r, poz. 2463).  Zgodnie z § 2 rozporządzenia Zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnego z wzorem sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia.

W § 4 rozporządzenia wskazano, iż w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe. Z kolei w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które zostały zakończone przed tą datą lub nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy ww. rozporządzenia.

 W komunikacie dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/…/wdrozenie-komponentu…) wskazano, iż  sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający ma możliwość wygenerowania raport ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

× Jestem na Whatsapp