Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna

Ustawą z dnia 01 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw, dalej jako „ustawa”, wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. 

Kontrola trzeźwości pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy przyznają pracodawcy uprawnienie do kontroli trzeźwości pracowników jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy muszą zostać określone m.in  grupy lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania. Kontrola trzeźwości, zgodnie z art.  221c § 4 Kodeksu pracy, obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Pracodawca – w świetle wprowadzonej zmiany w Kodeksie pracy –  nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

Do dnia wejścia opisanych zmian w Kodeksie pracy, tj. do dnia 21 lutego 2023 roku, uprawnienie pracodawcy do doraźnej kontroli trzeźwości pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego określa art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Praca zdalna

Zgodnie z określoną w art. 6718 § 1 Kodeksu pracy, definicją praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić: przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

Zasady wykonywania pracy zdalnej – w myśl zmiany w Kodeksie pracy wprowadzonej ustawą -określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub w regulaminie – po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W ww. dokumentach obligatoryjnie określa się m.in. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną, zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną, czy też  zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną. 

Do obowiązków Pracodawcy należy m.in. zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie inne koszty  bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, lub regulaminie czy też zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

Zmiany w kodeksie pracy przewidują, że praca zdalna nie obejmuje prac: (1) szczególnie niebezpiecznych, (2) w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, (3) z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy, (4) związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, (5) powodujących intensywne brudzenie.

Opisanej powyżej przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie z dniem 07 kwietnia 2023 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

× Jestem na Whatsapp