radca prawny

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego to jedna z instytucji prawa cywilnego, która uległa nowelizacji w 2023 roku. Złożenie tego oświadczenia każdorazowo wymaga uzyskania zgody sądu opiekuńczego. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym zarówno uzyskanie zgody jaki i samo złożenie oświadczenia musiało nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział […]

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Read More »

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO określona została w art. 505 ust. 1 ustawy p.z.p. Obejmuje wykonawcę, uczestnika konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Read More »

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór oferty w postępowaniu Wybór oferty w postępowaniu dokonywany jest przez Zamawiającego  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. Opis kryteriów oceny ofert Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Kryteria oceny

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają ocenie przez Zamawiającego.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe Podmiotowe środki dowodowe składane są w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W

Podmiotowe środki dowodowe Read More »

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca     Zgodnie z regulacją art. 61 ustawy p.z.p. komunikacja na linii zamawiający – wykonawca, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zamieszcza w

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca Read More »

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców oraz wysokość udziałów Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców raz wysokość udziałów określone została w art. 931 – 940 kodeksu cywilnego.  Kategoria I oraz II – dzieci, małżonek oraz rodzice W kategorii pierwszej znajdują się dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być

Dziedziczenie ustawowe Read More »

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Ustawą z dnia 01 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw, dalej jako „ustawa”, wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej.  Kontrola trzeźwości pracowników Zmiany w Kodeksie pracy przyznają pracodawcy uprawnienie do kontroli trzeźwości pracowników jeżeli

Zmiany w Kodeksie pracy – kontrola trzeźwości oraz praca zdalna Read More »

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych W dniu 10 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2185), dalej „ustawa

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, czyli co warto wiedzieć o waloryzacji wynagrodzenia i zmianach umowy z tym związanych Read More »

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów O ile wysoka temperatura i słoneczna pogoda oczekiwana jest podczas planowanego urlopu, szczególnie w okresie wakacyjnym, to praca wykonywana w ww. warunkach jest uciążliwa. Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie nie tylko przyznają pracodawcy określone uprawnienia, ale także nakładają na niego obowiązki związane z łagodzeniem

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie upałów Read More »

× Jestem na Whatsapp