odwołanie do KIO

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO zostały enumeratywnie wymienione w art. 513 ustawy p.z.p. Omówmy szczegółowo każdą z nich.  Niezgodna z przepisami czynność Zamawiającego Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy p.z.p. odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, […]

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Read More »

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO określona została w art. 505 ust. 1 ustawy p.z.p. Obejmuje wykonawcę, uczestnika konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Read More »

× Jestem na Whatsapp