Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy

Kontrola wydatkowania „dotacji covidowej” uzyskanej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy

Wśród mechanizmów pomocowych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID-19 ustawodawca w art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych praz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poza. 374 z poźn. zm.) umożliwił staroście udzielenie, ze środków Funduszu Pracy, dotacji do wysokości 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Warunkiem uzyskania dotacji było prowadzenie przez ww. podmiotu działalności gospodarczej, oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazanymi w art. 15 zze4 ust. 1 ustawy, na dzień 30 września 2020 roku.

 

Przyznana dotacja mogła zostać wykorzystana wyłącznie na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia pandemii COVID związanych z prowadzoną przez beneficjenta działalnością gospodarczą.  W przypadku gdy wysokość kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. wydaje decyzję, o umorzeniu w całości lub w części należność z tytułu dotacji, odroczyć termin spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji lub rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji. Co ciekawe, zwrotu dotacji nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.

 

Starosta może także przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji, w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

 

× Jestem na Whatsapp