maj 2023

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO zostały enumeratywnie wymienione w art. 513 ustawy p.z.p. Omówmy szczegółowo każdą z nich.  Niezgodna z przepisami czynność Zamawiającego Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy p.z.p. odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, […]

Przedmiotowe przesłanki odwołania do KIO Read More »

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO określona została w art. 505 ust. 1 ustawy p.z.p. Obejmuje wykonawcę, uczestnika konkursu oraz inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Legitymacja podmiotowa przy odwołaniu do Prezesa KIO Read More »

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór oferty w postępowaniu Wybór oferty w postępowaniu dokonywany jest przez Zamawiającego  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. Opis kryteriów oceny ofert Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Kryteria oceny

Wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Odrzucenie oferty w postępowaniu

Odrzucenie oferty w postępowaniu Odrzucenie oferty w postępowaniu uregulowane jest w art. 226 ustawy p.z.p. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po terminie składania ofert; została złożona przez wykonawcę: podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1

Odrzucenie oferty w postępowaniu Read More »

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają ocenie przez Zamawiającego.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Read More »

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe Podmiotowe środki dowodowe składane są w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W

Podmiotowe środki dowodowe Read More »

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca     Zgodnie z regulacją art. 61 ustawy p.z.p. komunikacja na linii zamawiający – wykonawca, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zamieszcza w

Komunikacja na linii zamawiający – wykonawca Read More »

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców oraz wysokość udziałów Dziedziczenie ustawowe – kategorie spadkobierców raz wysokość udziałów określone została w art. 931 – 940 kodeksu cywilnego.  Kategoria I oraz II – dzieci, małżonek oraz rodzice W kategorii pierwszej znajdują się dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być

Dziedziczenie ustawowe Read More »

× Jestem na Whatsapp